หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 02:29:22

✨???? งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ✨????

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้ ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในปัจจุบันที่สถานประกอบการต้องการ และคุณเกรียงไกร เด่นดวง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านสรรหาบุคคลสรรถนะสูง บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสมัครเข้าทำงาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์งาน มีการแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.วิศวะ อุนยะวงศ์ ประธานหลักสูตรฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาที่ต้องการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับปริญญาโท 

Binder22_compressed (1).pdf