หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 16:15:51

การอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำโดยท่านรองคณบดี ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ เข้าร่วมอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการดำเนินงาน โดย ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Binder39.pdf