หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
โครงการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 15:03:38

เขียนหนังสือราชการ ยังไงให้ดี ให้เหมาะสม.....???

โครงการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ...โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม...

บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมทักษะของบุคลากร ให้เกิดการพัฒนาแนวความคิด เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาที่เหมาะสมในการเขียนหนังสือราชการ เรียนรู้รูปแบบ และหลักสำคัญในการเขียน ทั้งยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป


Binder30.pdf