หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โลจิสติกส์สวนสุนันทา หารือ “ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ” ผลักดันการศึกษารูปแบบใหม่ “ สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ”
โลจิสติกส์สวนสุนันทา หารือ “ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ” ผลักดันการศึกษารูปแบบใหม่ “ สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 13:46:06

โลจิสติกส์สวนสุนันทา หารือ “ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ” ผลักดันการศึกษารูปแบบใหม่ “ สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ”

เรามุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนมีการศึกษาที่ดี และจบออกมาอย่างมีคุณภาพ เราพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ที่มุ่งมั่นพัฒนาและบ่มเพาะผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้ด้านการรถไฟ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การหารือสร้างความร่วมมือร่วมกันของทั้งสองสถาบัน จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการ “ ผลักดันการศึกษาสู่โลกธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ”

Binder26.pdf