หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ระดับดีมาก !! กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับดีมาก !! กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 13:38:41

ระดับดีมาก !!

กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล และ รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

Binder25.pdf