หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทำไมเราต้องรู้เรื่อง..." จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "
ทำไมเราต้องรู้เรื่อง..." จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 04:48:06

ทำไมเราต้องรู้เรื่อง..." จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "

เราเน้นยํ้าให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการดำเนินการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัคร จึงจัดให้มีการอบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อได้รับพิจารณาตีพิมพ์ และการให้ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ในการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

Binder19.pdf