หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > " พัฒนาตนเอง " " พัฒนางาน " " พัฒนาองค์กร " กับการประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
" พัฒนาตนเอง " " พัฒนางาน " " พัฒนาองค์กร " กับการประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 03:47:32

" พัฒนาตนเอง "

" พัฒนางาน "

" พัฒนาองค์กร "

กับการประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมรับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติ พร้อมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร

Binder11.pdf