หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "ต้อนรับน้องใหม่ ก้าวสู่โลกอนาคต"
"ต้อนรับน้องใหม่ ก้าวสู่โลกอนาคต"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-12 14:15:21

"ต้อนรับน้องใหม่ ก้าวสู่โลกอนาคต"

ต้อนรับน้องใหม่ กับกิจกรรมปฐมนิเทศ ใน Concept “SSRU NEXT FUTURE 2022” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยรวมนักศึกษาของทั้ง 4 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder8.pdf