หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การหารือ ปรึกษางานด้านบริการวิชาการในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน
การหารือ ปรึกษางานด้านบริการวิชาการในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 03:31:58

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้คำปรึกษางานด้านบริการวิชาการในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder29.pdf