หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
การประชุมประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 02:24:01

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Binder18.pdf