หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก” หัวข้อการเสวนา ของผู้บริหารมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก” หัวข้อการเสวนา ของผู้บริหารมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 23:32:23

“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก” หัวข้อการเสวนา ของผู้บริหารมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตรจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆคำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมกับ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ "ทิศทางการรับนักศึกษาและการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ” และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 1-212 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder15_compressed.pdf