หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS
โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 23:02:41

ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย ดร.ชลัช วงศ์สงวน Sustainability Solution Business Director และ คุณอภิชาติ พิมพะกร Logistics Command Center Senior Manager และ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด โดย คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ราชัน รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder13.pdf