หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ตอบรับนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษา โดย ท่านนายกรัฐมนตรี ”
“ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ตอบรับนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษา โดย ท่านนายกรัฐมนตรี ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 22:10:47

“ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ตอบรับนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษา โดย ท่านนายกรัฐมนตรี ”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา“ ตอบรับนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษา การขับเคลื่อนทั้งสถานศึกษา และสถาบันวิจัยพัฒนา ในการสร้างคน สร้างนวัตกรรมเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เป็นการศึกษาแบบ Lifelong learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      - การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน อย่างไร้ข้อจำกัดเรื่องสถาบัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนการสอน   

      - ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ เกษียณก็เรียนได้ ต่อยอดวุฒิการศึกษา วิทยาการใหม่ๆ ได้ทุกช่วงวัย สะสมหน่วยกิต เลือกเรียนตามความสนใจ

      - ยกเลิกกรอบเวลาสูงสุดของหลักสูตร ไม่มีรีไทร์ เพราะเรียนเกิน

      - การจัดทำหลักสูตร Higher Education Sandbox โดยจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ดูแลตั้งแต่ต้นทาง สถาบันการศึกษา จนถึงปลายทาง จนถึงตลาดแรงงาน

Binder9.pdf