หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การหารือแนวทางพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การหารือแนวทางพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 17:29:35

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าพบ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อปรึกษาแนวทางพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder32.pdf