หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ และโครงการทุนเพชรสุนันทา
บรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ และโครงการทุนเพชรสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 01:43:01

บรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ และโครงการทุนเพชรสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ อาจารย์สราวุธ พุฒนวล อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder39.pdf