หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 15:28:53

ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

(ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


เนื่องในบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 

JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION AND DECISION SCIENCES 

(ฐานข้อมูล Scopus-SJR Q2)


Binder1.pdf