หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 21:26:58

วันที่ 12 มีนาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ พร้อมคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ในการร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก "ใบเตย" พืชผลผลิตทางการเกษตรตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน


Binder26.pdf