หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมหารือกับสถาบันคุณวุฒิชาชีพ (TPQI) ในเรื่องแนวปฏิบัติขององค์กรผู้ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
การประชุมหารือกับสถาบันคุณวุฒิชาชีพ (TPQI) ในเรื่องแนวปฏิบัติขององค์กรผู้ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:32:06

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มอบหมายให้ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันคุณวุฒิชาชีพ (TPQI) ในเรื่องแนวปฏิบัติขององค์กรผู้ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และข้อมูลเรื่องขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการทดสอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder11.pdf