ผลการค้นหา : Goal 5: Gender Equality

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 ขอแสดงความยินดี  กับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั ...
2023-08-16 15:56:52
การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessm ...
2023-06-13 05:09:13
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิชาการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สา ...
2023-06-13 05:32:35
การนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมงานสโมนักศึกษา
นิ้ง นางสาวฐิติยา คงกระพันธ์ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมงาน เข้าพบ ผศ.ดร. ...
2023-05-15 16:16:26
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2566
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหาร และคณ ...
2023-05-15 15:44:05
วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 2022
วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 202น้องนิสา นางสาวนิสามณี ก้านแก้ว  MISS ...
2023-05-15 15:39:29