ผลการค้นหา : ข่าวคณบดี

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2564
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทย ...
2021-06-07 10:49:13
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา DBA9203 Risk Management in The Supply Chain by Rizaimay
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชา DBA9203 ...
2021-06-07 09:54:13
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา DBA8002 English for Graduate Studies
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชา DBA8002 ...
2021-06-07 09:48:17
การประชุมเตรียมงาน Open House Online ประจำปี 2564
อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน เข้าร่วมหารือการประชุมเตรียมงาน Open House O ...
2021-05-12 15:03:42
อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
“ธุรกิจพาณิชยนาวี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าส่งออก และการขนส่งสินค้าทางเรือ ...
2021-06-07 09:22:09