ผลการค้นหา : ข่าวคณบดี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรแต ...
2021-08-02 14:37:57
การประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมการ ...
2021-08-02 20:28:28
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดี ...
2021-08-02 20:13:59
การประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่ ...
2021-08-02 20:00:03
งานรดน้ำ และสวดอภิธรรมศพ อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ ...
2021-08-02 19:55:33
การประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่ ...
2021-08-02 19:43:38
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิท ...
2021-08-02 19:30:17