ผลการค้นหา : ข่าวคณบดี

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการ ...
2021-02-18 12:33:57
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแผนการเรียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการป ...
2021-02-17 14:43:11
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพ ...
2021-02-17 14:09:34
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัย โลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณว ...
2021-02-17 16:11:03
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า  อ.ดร.ฉัตรรัตน์ ...
2021-02-17 16:15:07
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนัก ...
2021-02-17 16:17:47