หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก
“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก ผลงานนักวิจัยสวนสุนันทา คว้าอีกราง ...
2021-10-14 21:37:41
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565
วันที่ 26 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณา ...
2021-10-14 21:36:27
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุ ...
2021-10-14 21:32:08
กิจกรรมพูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 อย่างเป็นกันเองในการทำ Portfolio
วันที่ 22 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสาข ...
2021-10-14 21:27:26
กิจกรรมดีให้น้อง 65 Live สด ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรในการสมัครเรียนที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"
วันที่ 21 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจ ...
2021-10-14 21:23:12
การประชุมชี้แจงการเข้าพื้นที่การปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์
วันที่ 17 กันยายน 2564  นางสาวชุลีกร บุญถนอม หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป ...
2021-10-14 21:21:04
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 อาจารย์ ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ...
2021-10-14 21:19:44
กิจกรรม SHARE & LEARN SSRU KM ประจำปี 2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 กลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สายวิชาการ และ กลุ่ม NKPT & CLS ...
2021-10-14 21:15:03
การประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาของศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมแผนการประชาสัม ...
2021-10-14 20:46:55
การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และการเชื่อมโยงการสอนระบบออนไลน์
วันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ ...
2021-10-14 20:14:34
ข่าวย้อนหลัง