หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมการ ...
2021-08-02 20:28:28
งานรดน้ำ และสวดอภิธรรมศพ อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ ...
2021-08-02 19:55:33
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมกา ...
2021-08-02 19:37:21
ก้านกล้วยกันกระแทก
“ก้านกล้วยกันกระแทก” จากแนวคิดการลดการใช้พลาสติกในงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าที่มีขน ...
2021-08-02 19:20:06
บรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ารับการฉีดวัคซีน
บรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม ...
2021-08-02 18:36:21
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมก ...
2021-08-02 18:25:01
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมารท์ SME และโกลบอล SME
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 อาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ...
2021-07-12 03:25:06
เข้าโฮมรูมนักศึกษาผ่าน Google Meet เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ...
2021-07-12 03:23:04
การจัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
วันที่ 5 มิถุนายน 2564 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมตัวแทนออกของ ...
2021-07-12 03:20:17
โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบหมายให้ อาจารย์ไกรวิทย์ ส ...
2021-07-12 03:17:53
ข่าวย้อนหลัง