หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำท ...
2023-04-10 16:05:41
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายแผนง ...
2023-04-10 15:58:32
การประชุมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภ ...
2023-04-10 15:52:00
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการก้าวสู่โลกอาชีพ"
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ " ...
2023-04-10 15:32:53
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผู้บริหาร และคณ ...
2023-04-10 15:26:03
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการป ...
2023-04-10 15:21:32
“เรียนรู้จริงจากสถานประกอบการ จบสายโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไม่ตกงาน”
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง นำโดย ...
2023-04-10 12:38:04
CLS SSRU X SAHAPANICH
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตร ...
2023-04-10 12:22:05
บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) หนึ่งกำลังสำคัญที่สนับสนุน และพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โห ...
2023-04-10 12:17:39
ข่าวปัจจุบัน