หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว/ประกาศ > ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-14 14:30:01

สมัคร Online คลิก

กำหนดการ รับสมัคร ถึง 10 ม.ค.62  สอบสัมภาษณ์ 16 ม.ค.62 นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,ใบเกรด,รูปถ่าย มาในวันสัมภาษณ์ด้วย