หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-07 13:35:33

สมัคร Online คลิก

กำหนดการ รับสมัคร ถึง 1 มี.ค.62(เที่ยง)  สอบสัมภาษณ์ 8 มี.ค.62 นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,ใบเกรด,รูปถ่าย มาในวันสัมภาษณ์ด้วย