หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจ ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคลังจัดเก็บเอกสารและศูนย์การเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ #เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจ ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคลังจัดเก็บเอกสารและศูนย์การเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ #เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:02:41

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจ ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคลังจัดเก็บเอกสารและศูนย์การเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ #เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder2.pdf