หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ผู้ช่วย ...
2023-07-11 00:17:32
ปฐมนิเทศ 2023 SMART UNIVERSITY Suan Sunandha Rajabhat University, Nakhon Pathom Campus
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติ ...
2023-07-10 22:42:43
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  นำทีมผู้บริหาร ...
2023-07-10 22:30:53
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2566
ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เ ...
2023-07-10 22:19:50
การประชุมทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  จัดการประชุมทบทวนโครงการ ประจำปีง ...
2023-07-10 21:27:21
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2566
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหาร และคณ ...
2023-07-10 21:12:38
ประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th Conference on Logistics and Supply Chain 2023 : CLS2023)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (Th ...
2023-06-13 05:47:22
ข่าวย้อนหลัง