หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทย ...
2022-11-15 01:47:44
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
" การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ฝ่ายปร ...
2022-11-15 01:39:31
ขอแสดงความยินดี...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหา ...
2022-11-15 01:20:54
ขอแสดงความยินดี...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหา ...
2022-11-15 01:16:34
ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสต ...
2022-11-15 01:09:29
"เรียนจริง ปฏิบัติงานได้ กับ Education Service โดย SCG Logistics"
"เรียนจริง ปฏิบัติงานได้ กับ Education Service โดย SCG Logistics"พัฒนาทักษะแรงงานด้านโลจิส ...
2022-11-15 01:05:05
" การประชุมตรียมความพร้อม Job Fair วิทยาเขตนครปฐม "
" การประชุมตรียมความพร้อม Job Fair วิทยาเขตนครปฐม "ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลั ...
2022-11-15 00:51:42
การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราช ...
2022-11-15 00:47:03
" มรภ.บ้านสมเด็จ เข้าศึกษาดูงาน สาขาทางไกล โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "
" มรภ.บ้านสมเด็จ เข้าศึกษาดูงาน สาขาทางไกล โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ ...
2022-11-15 00:35:46
ข่าวย้อนหลัง