หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 4

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-08-30 13:50:03

คลิก -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ ๔

                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
โดยวิธีการสอบปกติ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ ๔

                 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีการสอบปกติ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ ๔ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ทดสอบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ในการปฏิบัติงานโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยสี่ตัวเลือก เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.ทดสอบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยการสาธิตการปฏิบัติงาน และเวลา ๑๑.๓๐ น. ทดสอบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานโดยการสัมภาษณ์ ณ ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๘๑-๒๐๗ และวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีการสอบปกติ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ ๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ https://cls.ssru.ac.th/th/home