หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาเขตนครปฐม
ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาเขตนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-11-22 14:44:10

แจ้งตารางเรียน/ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 (วิทยาเขตนครปฐม)

1.กำหนดการลงทะเบียนรหัส 57-61 (วันที่ 17 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2564)

2.กำหนดการลงทะเบียนรหัส 62      (วันที่  22 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2564)

3.กำหนดการลงทะเบียนรหัส 63       (วันที่ 24 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2564)
4.กำหนดการลงทะเบียนรหัส 64       (วันที่ 26 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2564)


กำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  

สอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2565

 สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -1 เมษายน 2565

คลิก

1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf

2.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี.pdf

3.สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง.pdf

4.สาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ.pdf

5.การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์.pdf

6.การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ).pdf

7.โครงการความร่วมมือกับ บริษัทโฮมโปรดักส์เช็นเตอร์ จำกัด.pdf