หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ ห้องสอบ ภาคการศึกษาที่ : 1 ปีการศึกษา : 2563
ประกาศ ห้องสอบ ภาคการศึกษาที่ : 1 ปีการศึกษา : 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-16 17:24:16

ตารางสอบ คลิก

-กลุ่มวิชา ACM.pdf

-กลุ่มวิชา CLS.pdf

-กลุ่มวิชา LOG .pdf

-กลุ่มวิชา MRT.pdf

-กลุ่มวิชา TOM.pdf

-EP.pdf


ห้องสอบในรายวิชาที่แบ่งห้องสอบ คลิก

-CLS1102 กลุ่มเรียน 801.pdf

-CLS1103 กลุ่มเรียน 801.pdf

-CLS1104 กลุ่มเรียน 801.pdf

-CLS1105 กลุ่มเรียน 801.pdf

-CLS2101 กลุ่มเรียน 801.pdf

-CLS2102 กลุ่มเรียน 802.pdf

-CLS2104 กลุ่มเรียน 801.pdf

-CLS2104 กลุ่มเรียน 802.pdf

-MRT1201 กลุ่มเรียน 801.pdf