หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-28 15:24:33

คลิก

    -คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง.pdf

    -หนังสือมอบอำนาจ.pdf

คลิก รายชื่อดูในใบเซ็นชื่อ

     -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง INV 18.pdf

     -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง INV 19.pdf

     -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง INV 21.pdf

     -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง.(TSP) 19.pdf

     -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง.(TSP) 21.pdf

    -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง.(WHO) 18.pdf

     -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง.(WHO) 19.pdf

     -ใบเซ็นชื่อรับใบรับรอง.(WHO) 21.pdf