หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งตารางเรียนตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2563
แจ้งตารางเรียนตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-15 14:16:58

1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf

2.สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี.pdf

3.สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง.pdf

4.สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ.pdf

5.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจออนไลน์.pdf

6.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ).pdf