หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-26 15:21:27

-สมัคร Online คลิก

-ผลงานนักศึกษา

-ดาวน์โหลดใบสมัครภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561.PDF

-อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี.pdf