หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > 200 ทุนคนพิการ...เรียนปริญญาตรี ฟรี ❗❗❗ "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" เปิดรับสมัครคนพิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อ
200 ทุนคนพิการ...เรียนปริญญาตรี ฟรี ❗❗❗ "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" เปิดรับสมัครคนพิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:44:44

200 ทุนคนพิการ...เรียนปริญญาตรี ฟรี ❗❗❗

"โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" 

เปิดรับสมัครคนพิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อ.... ????✨

 ???????? หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ ???????? 

⭐คุณสมบัติ ⭐

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกศน. หรือเทียบเท่า (จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง) และต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน 

???? เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2567 ????

กดสมัคร ????

https://forms.gle/N85oTYZAWaVoArgp6

???? ระยะเวลาเรียน : 3 ปี หรือ 9 ภาคเรียน

???? วันและเวลาเรียน : เรียนผ่าน Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.

???? ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : นักศึกษาพิการเรียนฟรี

???? เอกสารประกอบการสมัครเรียน 

1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3 สำเนา Transcript จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใด ๆ)

5 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือสมุดประจำตัวคนพิการ (หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ)  2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น

✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       

???? 0632694969 (พี่ยุ้ย)