หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ปวริศา เอมโอฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนางสาวอารีรัตน์ เรืองรัตน์ เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567
อาจารย์ปวริศา เอมโอฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนางสาวอารีรัตน์ เรืองรัตน์ เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 11:03:47

วันที่ 19 มกราคม 2567 อาจารย์ปวริศา เอมโอฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

และนางสาวอารีรัตน์ เรืองรัตน์ เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาฯ 

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

และการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 

แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร

ร่วมกับวิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง