หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม ระหว่างกองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม ระหว่างกองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 22:28:05

การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม

ระหว่างกองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมเจ้าหน้าที่และทีมสโมสรนักศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อม และวางแผนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder49.pdf