หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 16:07:27

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมทีมอาจารย์ประจำสาขา เข้าพบนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

Binder25.pdf