ผลการค้นหา : Goal 4: Quality Education

การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รอง ...
2023-06-13 05:50:47
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักโลจิสติกส์ในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ...
2023-06-13 05:29:14
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จั ...
2023-06-13 05:19:23
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ชุมชนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นำที ...
2023-06-13 05:24:02
การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessm ...
2023-06-13 05:09:13
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 4.0
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 4.0วิทยาลัยโลจิ ...
2023-06-12 23:57:49
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พร้อมขยายการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มผู้พิการที่ต้องการโอกาสทางการเรียนรู้
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พร้อมขยายการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มผู้พิการที่ต้องการโอกาสทางก ...
2023-06-13 00:05:55
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2566
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีกา ...
2023-06-13 06:28:39
LOB !! พานักศึกษาบุกคลังสินค้าออนไลน์ My Cloud Fulfillment
LOB !! พานักศึกษาบุกคลังสินค้าออนไลน์ My Cloud Fulfillmentวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชากา ...
2023-06-13 06:20:44
ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัว น้องๆ DEK 66
ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัว น้องๆ DEK 66 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-06-13 06:24:42