ผลการค้นหา : นักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบุคคลที่สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับ 1)
ประกาศ!!!เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบุคคลที่สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ...
2021-03-18 14:44:12
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
อาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย และอาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดกา ...
2021-04-12 04:20:20
ลงพื้นที่แนะแนว และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล
ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ ...
2021-04-12 04:17:59
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึ ...
2021-04-20 17:10:26
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดยคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ลง ...
2021-04-12 04:14:20
ตารางสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563คลิก-แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2-2563.pdf ...
2021-03-18 14:43:25
ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและร่วมจัดกิจกร ...
2021-03-22 01:30:56
การประชุมจัดตั้ง "สมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสวนสุนันทา"
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมจัดตั้ง "สมาคมวิชาชีพโ ...
2021-04-12 03:59:29