ผลการค้นหา : นักศึกษา

การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดส ...
2021-09-09 13:10:57
การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดส ...
2021-09-09 13:11:59
การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 พร้อมทดสอบปฏิบัติ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 จังหวัดนครปฐม เชิญอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบด ...
2021-09-09 12:59:08
การประชุม เรื่อง แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทาง ...
2021-09-09 13:00:36
การประชุม หัวข้อ รูปแบบการฝึกงานของนักศึกษา และการเป็นแอดมินเพจร้านค้าของผู้ประกอบการ บนแพลตฟอร์ม LAZADA
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประ ...
2021-09-09 13:55:18
จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ร่วมกับคณาจารย์ในแขนงวิ ...
2021-09-09 12:56:45
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับคณาจารย์ใน ...
2021-09-09 12:53:32
กิจกรรม Chitchat Meeting
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย อาจารย ...
2021-09-09 11:24:43