งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563


1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ.pdf

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓.pdf

3. ปฏิทินการดำเนินงานประกันปีการศึกษา 63.pdf

4. ปฏิทินกำหนดการกิจกรรมงานประกัน ปีการศึกษา 63.pdf

5. มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 63 CLS ระดับวิทยาลัย.pdf

6. มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 63 CLS ระดับหลักสูตร.pdf

7. คู่มือประกันคุณภาพฯ มรภ.สวนสุนันทา 63-67

8.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548)

9.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558)

10.รายงานผลหลักสูตรบธ.บ. โลจิสติกส์ ปี 63 เกณฑ์ 2548.pdf

11.รายงานผลหลักสูตรบธ.บ. โลจิสติกส์ นานาชาติ ปี 63 เกณฑ์ 2548.pdf

12.รายงานผลหลักสูตรบธ.บ. ซัพพลายเชนธุรกิจ ปี 63 เกณฑ์ 2548.pdf

13.รายงานผลหลักสูตรบธ.บ. โลจิสติกส์ออนไลน์ ปี 63 (ป.ตรี) เกณฑ์ 2558.pdf

14.รายงานผลหลักสูตรบธ.ม. โลจิสติกส์ ปี 63 (บัณฑิตศึกษา) เกณฑ์ 2548.pdf

15.รายงานผลหลักสูตรบธ.ด. โลจิสติกส์ ปี63 (บัณฑิตศึกษา) เกณฑ์ 2548.pdf

16.รายงานประจำปีsar ว.โลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2563.pdf