งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559


1. คำสั่งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 59 CLS.pdf

2. คำสั่งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 59 CLS เพิ่มเติม.pdf

3. นโบายประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 CLS.pdf

4.ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 59.pdf

5 .ปฏิทินประกันฯ มหาวิทยาลัย.pdf

6. ปฏิทินการติดตามการรายงาน ประกันคุณภาพ.pdf

7. มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 59 CLS.pdf

8. คู่มือประกันคุณภาพ 59 (CLS).pdf

9. คู่มือประกันคุณภาพ 2559 (CLS ระดับหลักสูตร).pdf

10. Template SAR SSRU Faculty 2559 (new) (23 มิ.ย. 60).docx

11. Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 10 มี.ค. 60 (หน้าปก).doc

12. Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 10 มี.ค. 60.doc

13. รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร (โลจิสติกส์).pdf

14. รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร โลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ).pdf

15. รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร (ซัพพลายเชนธุรกิจ).pdf

16. รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร (บธ.ม. โลจิสติกส์).pdf

17. รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร (บธ.ด. โลจิสติกส์).pdf

18. รายงานผลการตรวจประเมินฯ วิทยาลัยโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2559 จัดทำ 30 สค 2560.pdf

19.รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 CLS 18-12-60.pdf