งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558


1. คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 58.pdf

2. คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 58.pdf

3. ประกาศนโยบายการประกันคุถณภาพการศึกษาภายใน ปี 58.pdf

4.ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 58.pdf

5. ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ปี 58 cls.pdf

6. ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ปี 58 มหาวิทยาลัย.pdf

7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 58 CLS.pdf

8. คู่มือประกันคุณภาพ 58 (CLS) new.pdf

9. คู่มือประกันคุณภาพ 2558 (CLS ระดับหลักสูตร).pdf

10.Template SAR SSRU Faculty 2558 (edit 22 july 2016).doc

11.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558.doc

12. รายงานผลการตรวจประเมิน 58 สาขาการจัดการโลจิสติกส์.pdf

13. รายงานผลการตรวจประเมิน 58 สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี.pdf

14. รายงานผลการตรวจประเมิน 58 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก.pdf

15. รายงานผลการตรวจประเมิน 58 สาขาบริหารเครือข่ายร้านอาหาร.pdf

16. รายงานผลการตรวจประเมิน 58 สาขาการจัดการซัพพลายเชนสากล.pdf

17. รายงานผลการตรวจประเมิน 58 สาขาการจัดการการขนส่ง.pdf

18. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ ป.โท โลจิสติกส์.pdf

19. รายงานการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 58 (วิทยาลัยโลจิสติกส์.pdf

20 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558.pdf