งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562


1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2562.pdf

2.ประกาศนโยบายประกัน วิทยาลัย ปีการศึกษา 62.pdf

3.ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรภ.สวนสุนันทา ปีการศึกษา 62.pdf

4.ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562.pdf

5.ปฏิทินการติดตามการรายงาน ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 62.pdf

6.มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 62 ระดับหลักสูตร.pdf

7.มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 62 ระดับวิทยาลัย.pdf

8.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548 และ 2558)

9.แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf

10.รายงานผลหลักสูตรบธ.บ. โลจิสติกส์ เกณฑ์ 2548 (18 ส.ค. 63).pdf

11.รายงานผลหลักสูตรบธ.บ. โลจิสติกส์ นานาชาติ เกณฑ์ 2548.pdf

12.รายงานผลหลักสูตร บธ.บ. ซัพพลายเชนธุรกิจ เกณฑ์ 2548.pdf

13.รายงานผลหลักสูตรบธ.บ. โลจิสติกส์ออนไลน์ (ป.ตรี) เกณฑ์ 2558.pdf

14.รายงานผลหลักสูตรบธ.ม. โลจิสติกส์ (บัณฑิตศึกษา) เกณฑ์ 2548.pdf

15.รายงานผลหลักสูตรบธ.ด. โลจิสติกส์ (บัณฑิตศึกษา) เกณฑ์ 2548.pdf

16.รายงานประจำปีSAR ระดับคณะ 2562 ว.โลจิสติกส์.pdf