หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิธีการเข้าใช้ระบบงานทะเบียน reg.ssru.ac.th สำหรับนักศึกษา และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://reg.ssru.ac.th
วิธีการเข้าใช้ระบบงานทะเบียน reg.ssru.ac.th สำหรับนักศึกษา และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://reg.ssru.ac.th

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-05-12 14:05:31

วิธีการเข้าใช้ระบบงานทะเบียน  reg.ssru.ac.th
สำหรับนักศึกษา และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://reg.ssru.ac.th
สำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน
สำหรับอาจารย์
ชื่อผู้ใช้ : เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน : รหัสพนักงาน
*กรณีที่อาจารย์ เคยใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การขอทุนการบริการวิชาการ (https://sos.ssru.ac.th) แล้วรหัสผ่านสำหรับอาจารย์จะเป็นข้อมูลเดียวกัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าใช้งานระบบทะเบียนได้ที่
https://sos.ssru.ac.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th
เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
www.cls.ssru.ac.th