หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-03-06 15:19:13

แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

- จบม.6

- จบปวส.

- จบปวช.

- เกรดเฉลี่ย 2.00  เป็นต้นไป

รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

Binder1.pdf