หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีเป็นประธานประชุมบุคลาการสายสนุบสนุนวิชาการ เรื่อง การมอบหมายบทบาทหน้าที่และภาระงานตามโครงสร้างใหม่
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีเป็นประธานประชุมบุคลาการสายสนุบสนุนวิชาการ เรื่อง การมอบหมายบทบาทหน้าที่และภาระงานตามโครงสร้างใหม่

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 12:39:53


Binder1.pdf