หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสันโสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลิจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ผศ.ดร.คมสันโสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลิจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-02-13 12:33:04

ผศ.ดร.คมสันโสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลิจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สำหรับ #หลักสูตรใหม่ #การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ณ บริษัทเคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด


Binder3.pdf