หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 10:56:13

การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดีชั้น ๕ และแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

นางสาวอาสิรา ดิษยกุลกิจ - ถ่ายภาพ