หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้บริหารนำทีมกิจกรรมแนะแนว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
ผู้บริหารนำทีมกิจกรรมแนะแนว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 09:13:48

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าแนะแนวการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนกว่า 100 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Binder9.pdf