หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
การนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 19:06:41

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

messageImage_1635227099751.pdf