หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมการชี้แจงกรอบประเมินผลการปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมการชี้แจงกรอบประเมินผลการปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:11:17

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงกรอบประเมินผลการปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ google meet

messageImage_1633535742484.pdf