หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 20:43:35

วันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2564 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ google meet 


Binder1.pdf